Destiny wedding

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA

Datum: 01.01.2023.

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o pružanju usluga snimanja i izrade materijala („Ugovor“) sklopljenog između Pružatelja usluga s jedne strane i Naručitelja s druge strane.

U slučaju bilo kakvog neslaganja odredbi Ugovora s ovim Općim uvjetima, odredbe Ugovora će prevladati.

DEFINICIJE I TUMAČENJE

 Uz pojmove označene velikim slovom koji su definirani na drugim mjestima u Ugovoru i ovim Općim uvjetima, pojmovi označeni velikim slovom u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

GDPR Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.).
Internetska stranica internetska stranica Pružatelja usluga dostupna na https://destinywedding.eu.
Naknada za rezervaciju naknada koju Naručitelj plaća za rezervaciju termina snimanja u iznosu određenom u Ugovoru.
Naknada iznos koji se Naručitelj obvezuje isplatiti Pružatelju usluga za ispunjenje Ugovora, a koja se sastoji od Naknade za rezervaciju i Ostatka Naknade.
Naručitelj“ ili „vi potrošač, kako je definiran ZZP-om, koji želi sklopiti ili je sklopilo Ugovor s Pružateljem usluga.
Opći uvjeti ovi Opći uvjeti pružanja usluga Pružatelja usluga.
Ostatak Naknade preostali iznos Naknade koji Naručitelj duguje Pružatelju usluga nakon uplate Naknade za rezervaciju.
Pružatelj usluga DESTINATOR društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu sa sjedištem na adresi Zagrebačka ulica 9, Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Hrvatska, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080906383, OIB: 51015706565.
ZDSDU Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga (Narodne novine broj 110/21.) sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.
ZOO Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22.) sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.
ZZP Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 19/22.), sa svim njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Definicije sadržane u ovim Općim uvjetima primjenjuju se na oblike u jednini kao i u množini tih izraza. Svi izrazi definirani u ovim Općim uvjetima imaju definirano značenje kada se koriste u bilo kojoj potvrdi ili drugoj ispravi koja je sastavljena ili predana sukladno Ugovoru, osim ako su tamo drugačije definirani. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod. Kada god se riječi „uključuju“, „uključuje“ ili „uključujući“ koriste u ovim Općim uvjetima, smatra se da iza njih slijede riječi „bez ograničenja“. Naslovi odjeljaka u Ugovoru i ovim Općim uvjetima dani su samo radi lakšeg snalaženja te nemaju utjecaja na tumačenje Ugovora i ovih Općih uvjeta. Svaka referenca na „Ugovor“ odnosi se na Ugovor kao cjelinu, a ne na bilo koju posebnu odredbu Ugovora. Pravni termini korišteni u ovim Općim uvjetima bit će tumačeni u skladu s hrvatskim pravom, a ne prema razumijevanju tih pravnih termina u bilo kojoj drugoj državi ili jurisdikciji.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Naručitelj svoje osobne podatke daje Pružatelju usluga dobrovoljno. Osobni podaci Naručitelja potrebni su Pružatelju usluga u procesu realizacije Ugovora te će se koristiti za daljnju komunikaciju i izvršenje usluga obuhvaćenih Ugovorom. Pružatelj usluga će osobne podatke Naručitelja obrađivati, koristiti i čuvati u skladu s primjenjivim propisima, uključujući GDPR. U određenim slučajevima, Naručiteljevi osobni podaci mogu biti preneseni u treće zemlje, u kojem slučaju će se poduzeti primjerene mjere kako bi se osigurala njihova zaštita u skladu s GDPR-om. Osobni podaci Naručitelja čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Pružatelja usluga o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Pod uvjetom da je Naručitelj za to dao svoju privolu, Pružatelj usluga može upotrebljavati osobne podatke Naručitelja u marketinške svrhe (npr. oglašavanje na Internetskoj stranici, društvenim mrežama Pružatelja usluga, promocijama i sl.). Naručitelj može u bilo kojem trenutku uskratiti suglasnost za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe slanjem e-mail zahtjeva Pružatelju usluga na info@destinywedding.eu.

Politika privatnosti Pružatelja usluga dostupna je na Internetskoj stranici Pružatelja usluga: https://destinywedding.eu/politika-privatnosti/. Sklapanjem Ugovora Naručitelj potvrđuje da je pročitao navedenu politiku privatnosti te da u cijelosti razumije i prihvaća navedena pravila.

 

O PROIZVODIMA I USLUGAMA

Pružatelj usluga je trgovačko društvo koje se bavi pružanjem usluga fotografiranja, snimanja, izrade multimedijskog sadržaja, izrade video i fotografskih materijala i proizvoda.

UPIT, REZERVACIJA, NAKNADA I SKLAPANJE UGOVORA

Naručitelj može dostaviti Pružatelju usluga upit vezan za pružanje usluge osobno u poslovnoj prostoriji Pružatelja usluga ili osobno izvan nje, telefonom, elektroničkom poštom ili putem Internetske stranice.

Za potvrdu rezervacije termina Naručitelj je dužan podmiriti Pružatelju usluga Naknadu za rezervaciju u iznosu navedenom u Ugovoru.

U slučaju da Naručitelj ne uplati Naknadu za rezervaciju u roku određenom u Ugovoru, Ugovor se neće smatrati sklopljenim, osim ako Pružatelj usluga Naručitelju putem e-maila naknadno ne dostavi obavijest kojom odobrava kasniju uplatu Naknade za rezervaciju.

Pod uvjetom uplate Naknade za rezervaciju, Ugovor se smatra sklopljenim na dan:

  1. kada ga Pružatelj usluga i Naručitelj potpišu i po potrebi pečatiraju te razmijene e-mailom skeniranu verziju tako potpisanog i pečatiranog Ugovora, ako je ugovor sklopljen na daljinu ili
  2. kada ga Pružatelj usluga i Naručitelj potpišu i po potrebi pečatiraju, ako je ugovor sklopljen uz istodobnu fizičku prisutnost Pružatelja usluga i Naručitelja.

Ostatak Naknade Naručitelj je dužan podmiriti Pružatelju usluga u roku navedenom u Ugovoru. Ako Ostatak Naknade ne bude uplaćen u ugovorenom roku, smatrat će se da je Naručitelj u zakašnjenju te u tom slučaju, pored Ostatka naknade duguje i zatezne kamate u skladu sa ZOO-om.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA

Cijene proizvoda i usluga izražene su u eurima te su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost (PDV) te se nalaze u odvojenom cjeniku Pružatelja usluga, a koji se dostavlja na upit.

Dodatne usluge obrade materijala naplaćuju se po cjeniku radnog sata obrade/montaže.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje proizvoda je moguće isključivo uplatom na bankovni račun Pružatelja usluga putem internet/mobilnog bankarstva ili putem opće uplatnice (virmanom). Troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Naručitelj prihvaćanjem ovih Općih uvjeta pristaje primiti račun isključivo putem elektroničke pošte, na posljednju e-mail adresu o kojoj je obavijestio Pružatelja usluga. Pružatelj usluga ne dostavlja račun u tiskanom obliku.

PREUZIMANJE MATERIJALA

Materijale i digitalni sadržaja Naručitelj preuzima osobno u poslovnim prostorijama Pružatelja usluga ili na drugom dogovorenom mjestu, nakon što Naručitelj primi obavijest Pružatelja usluga o mogućnosti preuzimanja gotovih materijala.

Naručitelj je obvezan odmah prilikom preuzimanja materijala pregledati iste. Ukoliko su materijali vidljivo oštećeni ili imaju nedostataka, Naručitelj može na to ukazati Pružatelju usluga i odbiti primitak.

Ako Naručitelj ne preuzme materijale ili ih odbije preuzeti bez valjanog razloga, Pružatelj usluga zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova te za iste materijale nije moguće tražiti povrat sredstava.

PRIGOVORI KORISNIKA

Ukoliko kupac ima primjedbe na kvalitetu usluga, digitalnog sadržaja ili materijala iz Ugovora, prema članku 10. ZZP-a ima pravo na podnošenje prigovora putem:

  • osobno na adresi Pružatelja usluga ili pisanim putem (poštom): Zagrebačka ulica 9, Sveti Ivan Zelina ili
  • e-mailom na: info@destinywedding.eu

Pružatelj usluga dužan je odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Obrazac za prigovor dostupan je na sljedećoj poveznici: https://destinywedding.eu/wp-content/uploads/2023/01/Obrazac-za-prigovor-reklamaciju-220123.pdf.

Pružatelj usluga za materijalne nedostatke proizvoda odgovara sukladno ZZP-u i ZOO-u.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE I ODGOVORNOST ZA USKLAĐENOST DIGITALNOG SADRŽAJA I DIGITALNIH USLUGA S UGOVOROM

Pružatelj usluga je odgovoran za materijalne nedostatke proizvoda sukladno odredbama ZOO-a.

Sukladno ZZP-u, na odnose između potrošača i prodavatelja u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, primjenjuju se odredbe ZOO-a o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Naručitelj je obavezan obavijestiti Pružatelja usluga o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od kada je otkrio nedostatak, odnosno najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Naručitelja. Pružatelj usluga ne odgovara za materijalni nedostatak stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od predaje materijala Naručitelju.

Eventualne sporove Pružatelj usluga i Naručitelj nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom je za rješavanje spora nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Posebnom Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21.05.2013. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme.

To znači da ukoliko potrošač naiđe na problem tijekom online kupovine unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene i sl.), svoj prigovor može na brzi i jednostavan način podnijeti putem te platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Sukladno ZDSDU Pružatelj usluga je odgovoran za usklađenost isporučenog digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s Ugovorom. Naručitelj ima pravo na usklađivanje digitalnog sadržaja ili digitalne usluge, osim ako bi to bilo nemoguće ili bi time Pružatelju usluga nastali nerazmjerni troškovi. Pružatelju usluga je dužan uskladiti digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu razumnom roku od trenutka kada je Naručitelj obavijestio Pružatelja usluga o neusklađenosti, besplatno i bez znatnih neugodnosti za Naručitelja, uzimajući u obzir prirodu tog digitalnog sadržaja ili te digitalne usluge i svrhu za koju su Naručitelju taj digitalni sadržaj ili ta digitalna usluga bili potrebni.

Naručitelj ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora u određenim slučajevima reguliranim ZDSDU-om.

JEDNOSTRANI RASKID POTROŠAČKOG UGOVORA

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, prema članku 79. ZZP-a jednostrano raskinuti Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana, računajući od dana sklapanja Ugovora.

Ugovor se raskida pisanom obavješću o raskidu ugovora na način da se ispunjavanjem Obrasca za raskid jednostrani raskid ugovora ili putem druge nedvosmislene izjave kojom Naručitelj izražava volju za raskidom Ugovora. Obrazac za prigovor dostupan je na sljedećoj poveznici: https://destinywedding.eu/wp-content/uploads/2023/01/Obrazac-za-jednostrani-raskid-220123.pdf.

Naručitelj je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti Pružatelju usluga, putem pošte na adresu sjedišta Pružatelja usluga ili putem e-maila info@destinywedding.eu.

Ako Naručitelj podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, potrebno je navesti svoje podatke kako slijedi: ime, prezime, adresu, adresu elektroničke pošte i IBAN bankovnog računa s kojeg je izvršena uplata Naknade, odnosno Naknade za rezervaciju. Ako Naručitelj šalje obrazac elektroničkim putem, Pružatelj usluga će Naručitelja u najkraćem mogućem roku obavijestiti o primitku e-maila.

Ako Naručitelj jednostrano raskine Ugovor, Pružatelj usluga je dužan Naručitelju vratiti iznos uplaćene Naknade odnosno Naknade za rezervaciju najkasnije u roku od 14 dana primitka izjave o raskidu.

Sukladno članku 86. ZZP-a, Naručitelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je Pružatelj usluga u potpunosti ispunio Ugovor, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Naručitelja da ispunjenje Ugovora započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena.

Također, Naručitelj nema pravo na jedostrani raskid Ugovora u ostalim slučajevima predviđenim člankom 86. ZZP-a.

Sukladno čl. 84. st. 8. ZZP-a, ako Naručitelj jednostrano raskine Ugovor nakon što je izričito zahtijevao da pružanje usluga započne prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, Naručitelj je dužan platiti Pružatelju usluga dio Naknade koji je razmjeran onome što je Pružatelj usluga ispunio Naručitelju do trenutka kada ga je Naručitelj obavijestio o tome da koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, s tim da se proporcionalni iznos Naknade koji je Naručitelj dužan platiti izračunava na temelju ukupne ugovorene Naknade.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme, a smatra se ispunjenim trenutkom urednog ispunjenja Ugovora od strane Pružatelja usluga i Naručitelja.

FUNKCIONALNOSTI DIGITALNIH SADRŽAJA I POTREBNE MJERE TEHNIČKE ZAŠTITE

Nakon što Naručitelj primi obavijest Pružatelja usluga o mogućnosti preuzimanja gotovih materijala, Naručitelj je dužan preuzeti materijale. Pružatelj usluga ne odgovara za materijale koji nisu preuzeti nakon 6 mjeseci od dana slanja potonje obavijesti.

Naručitelj nakon izvršene uplate Naknade može preuzeti od Pružatelja usluga neobrađene snimljene fotografije na vlastitom hard disku, USB stick-u ili drugom sličnom trajnom mediju.

Po isporuci digitalnog medija s materijalima Pružatelja usluga, u fizičkom obliku ili putem Interneta, Naručitelj prihvaća svu odgovornost za arhiviranje i zaštitu istih. Pružatelj usluga nema obvezu trajno arhivirati isporučene materijale. U mjeri u kojoj je to primjenjivim propisima dopušteno, Pružatelj usluga odriče svoju odgovornost za životni vijek bilo kojeg korištenog ili isporučenog digitalnog materijala i/ili medija, odnosno za bilo kakve promjene u digitalnoj tehnologiji ili nemogućnost reprodukcije i/ili korištenja isporučenog medija u budućnosti. Naručiteljeva dužnost je napraviti sigurnosne kopije isporučenog sadržaja.

Pružatelj usluga foto-materijale dostavlja u JPG formatu, a video-materijale u mp4 formatu. Navedeni formati omogućavaju korištenje funkcije digitalnog sadržaja funkcije s obzirom na svoju svrhu, te su kompatibilni s hardverom ili softverom pomoću kojih se obično koriste digitalni sadržaj ili digitalne usluge iste vrste, a da taj digitalni sadržaj ili digitalnu uslugu pritom nije potrebno konvertirati.

OSTALE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internetskoj stranici. Naručitelj ima mogućnost i ovlašten je pohraniti ili ispisati ove Opće uvjete na trajnom mediju, odnosno preuzeti ih ovdje u PDF obliku.
Na odnos između Pružatelja usluga i Naručitelja primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Sesvetama, ispostava Sveti Ivan Zelina.

Ovdje možete preuzeti Općie uvjete pružanja usluga u PDF formatu.

Kako bi Vam omogućili najbolji korisnički doživljaj i funkcionalnost stranica, naše web stranice koriste kolačiće (cookies). Nastavkom korištenja naših web stranica slažete se s upotrebom kolačića.